История на Православната Църква – ΕΚΚΛΗΣΙΑ Γ.Ο.Χ. ΕΛΛΑΔΟΣ

СЛУЖБА ВО ВТОРНИКЪ ШЕСТЫЯ СЕДМИЦЫ ПО ПАСЦѢ.*
Мѣ́сяца Ма́ія въ 13-й де́нь. Святы́я му́ченицы Глике́ріи.*

В ШЕСТА НЕДЕЛЯ СЛЕД ПАСХА – НА СЛЕИЯ.*
Ака́ѳистъ Живоно́сному Гро́бу и Воскресе́нію Госпо́дню.*
Ака́ѳистъ Воскресе́нію Христо́ву.*

Кано́нъ моле́бный преподо́бному Іоа́нну Ры́льскому.*


ПЕНТИКОСТАРІОНЪ, ЕЖЕ ЕСТЬ ПЯТДЕСЯТНИЦА
[ТРІОДЬ ЦВѢТНАЯ].*

Минíа, мѣ́сяцъ Ма́ій.*
Великие Минеи-Четьи pdf*


Календар ЦИПХ Србије 2020_pdf*

5-2020

5_2020


стенен календар (Ημεροδείκτης Τοίχου) 2020*
Page1


Ημεροδείκτης 2020*
2020-koriцa


Истинската Православна Църква спазва Юлианския (стар) календар

    Светата Христова Църква не се интересува от точността на времето, а от правилността и точността на Вярата. Правилността на Вярата се съхранява чрез спазване на Светите Правила на Светите седем Вселенски и Поместни Събора, на Светото Предание и разпоредбите на Светите Отци.
    Истинската Православна Църква като непоклатимо и канонично продължение на Едната, Свята, Съборна и Апостолска Църква и свят пазител на Православната Вяра спазва Юлианския (стар) календар, защото:
1. На основата на Юлианския календар Светият I Всел. Събор установи Пасхалното Правило и определи празнуването на Пасха от 22 март до 25 април.
2. Чрез въвеждането на новия папски календар се прекъсна общото празнуване на неподвижните във времето празници.
3. Папският календар е осъден от три Всеправославни Събора по времето на Iеремия II Трану (1583, 1587, 1593 г.) и който го следва, е анатемосан от Църквата (Патриархални Енциклики от 1593 и 1848 г.)
4. Чрез въвеждането на новия календар настана схизма в Църквата и отцепниците изпаднаха в ужасната ерес на икуменизма, която приема, че всички ереси са части на Църквата и трябва да се обединят, за да образуват Едната Църква.


ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ
Εἴ τις πᾶσαν ἐκκλησιαστικὴν παράδοσιν ἔγγραφον ἢ ἄγραφον ἀθετεῖ, Ἀνάθεμα, Ἀνάθεμα, Ἀνάθεμα.
Ἡμεῖς τηροῦμεν καὶ κρατοῦμεν τὰ δόγματα καὶ τὰς παραδόσεις τῆς Μίας, Αγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας, τοὺς δὲ νεωτερίζοντας καινοτόμους, καὶ πᾶσαν αἵρεσιν ἀναθεματίζομεν.


Page43Page61


Page6Page14


006007008Св. Матей Изповедник*

тропаръ гласъ А:
Непоколе́блемое Зижди́теля утвержде́нiе, правосла́вныя ве́ри насажде́нiе, яви́лся еси́ я́ко апо́столовъ честне́йшiй Богоявле́нне о́тче на́шъ Матөе́е, Вели́каго Архиере́я продолжа́я и мно́жество мона́ховъ просвеща́я, того́ ра́ди чу́дной па́мяти просия́лъ еси́ я́ко исто́чникъ благода́ти, моли́ Христа́ Бо́га о на́с чту́щихъ съ любо́вiю блаже́ную па́мятъ твою́.

кондакъ, гласъ А:
Светосия́нными заря́ми, тро́ическаго све́та вселе́нную озаря́я и́стинной правосла́вной ве́ры и испове́данiя, безкро́внiй му́ченикъ церко́внаго киво́та и изря́днейшiй пропове́дникъ покая́нiя былъ еси́ Матөе́е, Аөине́йская похвала́ и стена́ про́тивъ вражiихъ наве́товъ, того́ моли́твами Христе́ Бо́же спаси́ ду́ши на́ша.

Кре́стъ — храни́тель всея́ вселе́нныя, Кре́стъ — красота́ Це́ркве, Кре́стъ — царе́й держа́ва, Кре́стъ — вѣ́рныхъ утвержде́ніе, Кре́стъ — а́нгеловъ сла́ва и де́моновъ я́зва.