История на Православната Църква – ΕΚΚΛΗΣΙΑ Γ.Ο.Χ. ΕΛΛΑΔΟΣ


календар 2019 *
kal.2019


стенен календар (Ημεροδείκτης Τοίχου) 2019*


Истинската Православна Църква спазва Юлианския (стар) календар

    Светата Христова Църква не се интересува от точността на времето, а от правилността и точността на Вярата. Правилността на Вярата се съхранява чрез спазване на Светите Правила на Светите седем Вселенски и Поместни Събора, на Светото Предание и разпоредбите на Светите Отци.
    Истинската Православна Църква като непоклатимо и канонично продължение на Едната, Свята, Съборна и Апостолска Църква и свят пазител на Православната Вяра спазва Юлианския (стар) календар, защото:
1. На основата на Юлианския календар Светият I Всел. Събор установи Пасхалното Правило и определи празнуването на Пасха от 22 март до 25 април.
2. Чрез въвеждането на новия папски календар се прекъсна общото празнуване на неподвижните във времето празници.
3. Папският календар е осъден от три Всеправославни Събора по времето на Iеремия II Трану (1583, 1587, 1593 г.) и който го следва, е анатемосан от Църквата (Патриархални Енциклики от 1593 и 1848 г.)
4. Чрез въвеждането на новия календар настана схизма в Църквата и отцепниците изпаднаха в ужасната ерес на икуменизма, която приема, че всички ереси са части на Църквата и трябва да се обединят, за да образуват Едната Църква.


ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ
Εἴ τις πᾶσαν ἐκκλησιαστικὴν παράδοσιν ἔγγραφον ἢ ἄγραφον ἀθετεῖ, Ἀνάθεμα, Ἀνάθεμα, Ἀνάθεμα.
Ἡμεῖς τηροῦμεν καὶ κρατοῦμεν τὰ δόγματα καὶ τὰς παραδόσεις τῆς Μίας, Αγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας, τοὺς δὲ νεωτερίζοντας καινοτόμους, καὶ πᾶσαν αἵρεσιν ἀναθεματίζομεν.


kаlеndаr 2019 - 1111-2019012

СЛУЖБА ВОСКРЕСНАЯ 8-ГО ГЛАСА.*
Мѣ́сяца Ное́мврія въ 25-й де́нь. Иже во святы́хъ, оте́цъ на́шихъ и священному́ченикъ, Кли́мента, па́пы Ри́мскаго, и Петра́ Александрíйскаго.*
 Отда́ніе пра́здника Введе́нія въ хра́мъ Пресвяты́я Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Приснодѣ́вы Марíи и па́мять и́же во святы́хъ отца́ на́шего и равноапо́стольнаго Кли́мента, архіепи́скопа Охридскаго, просвѣти́теля Бо́лгарскаго, чудотво́рца.*
Пространно житие на Климент Охридски от Теофилакт.*
Кратко житие на Климент Охридски от Димитрий Хоматиан.*
21 НОЕМВРИ. ЗА ВЪВЕДЕНИЕТО НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА В ХРАМА.*
В ДВАДЕСЕТ И ПЕТА НЕДЕЛЯ СЛЕД ПЕТДЕСЕТНИЦА, ЗА ГОРДЕЛИВИЯ ЗАКОННИК.*

Кано́нъ моле́бный преподо́бному Іоа́нну Ры́льскому.*


Минíа, мѣ́сяцъ Ное́мврій.*
Великие Минеи-Четьи pdf*


НА МАЛѢЙ ВЕЧЕРНИ, 
[На Го́споди воззва́хъ:] стихи́ры на 4, гла́съ 1. Подо́бенъ: Небе́сныхъ чино́въ.
Пріиди́те, празнолю́бцы вси́,* собо́рную пѣ́снь* воспои́мъ бо́дренно:* спаса́й на́съ отъ вся́кихъ искуше́ній* моли́твами твои́ми* и вся́кія ско́рби,* Кли́менте богодухнове́нне,*почита́ющія тя́. [Два́жды.]

Хра́мъ тво́й и ра́ка моще́й твои́хъ* врачевство́ подаю́тъ*душа́мъ и тѣлесе́мъ,* я́ко исто́чникъ исцѣле́ній* и би́чъ бѣсово́мъ прогони́тельный,* и о́бразъ [тво́й] честны́й,*Кли́менте всему́дре,* печа́льнымъ е́сть утѣше́ніе.

Мірска́го сноше́нія отступи́въ* и земна́го пристра́стія,*невеще́ственное житіе́ соверши́лъ еси́* и безпло́тнымъ счи́слился еси́,* съ ни́миже ны́нѣ пребыва́я,* Кли́менте приснопа́мятне,* пою́щихъ тя́ сохраня́й.

Сла́ва, гла́съ 6:
Сра́дуйтеся на́мъ, вси́ бо́лгарстіи гра́ди, началопа́стырь бо на́шъ и о́бщій всѣ́хъ предста́тель, въ дне́шній де́нь въ честнѣ́мъ хра́мѣ свое́мъ призира́я, всѣ́мъ помога́етъ свои́ми моли́твами. Тѣ́мже, по до́лгу восхваля́юще, вопіе́мъ къ нему́: покры́й на́съ кро́вомъ моли́твы твоея́, велича́йшій Кли́менте святи́телю, мо́лимъ тя́.

И ны́нѣ, пра́здника, гла́съ 8:
Дави́дъ провозглаша́ше Тебѣ́, Пречи́стая, прови́дя освяще́ніе вхо́да Твоего́ въ хра́мъ, въ не́мже концы́, дне́сь пра́зднующе, славосло́вятъ Тя́, Всепѣ́тая, Яже бо пре́жде рождества́ Дѣ́ва и по рождествѣ́ пребы́вши нетлѣ́нна, Ма́ти Сло́ва жи́зни. Дне́сь въ хра́мѣ Заха́рія весели́тся, воспріе́мъ Тя́, Влады́чице, и свята́я святы́хъ ра́дуются, подъе́мши Тя́, исто́чника жи́зни на́шея. Тѣ́мже и мы́ псало́мски вопіе́мъ Ти́: о на́съ моли́ Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего дарова́ти на́мъ ве́лію ми́лость. 

На стихо́внѣ стихи́ры, гла́съ 2. Подо́бенъ: До́ме Евфра́ѳовъ.
Воспои́мъ Бо́гови,* да́вшему врачевство́* душа́мъ и тѣлесе́мъ* безсре́бренное рабо́мъ,* Кли́мента боже́ственнѣйшаго.

Сти́хъ: Свяще́нницы Твои́ облеку́тся въ пра́вду,* и преподо́бніи Твои́ возра́дуются.

Изба́вителя сострада́тельна,* и предста́теля те́пла,* и небе́снаго граждани́на*стяжа́вше тя́, Кли́менте о́тче на́шъ,* досто́йно ублажа́емъ.

Сти́хъ: Моисе́й и Ааро́нъ во іере́ехъ Его́* и Самуи́лъ въ призыва́ющихъ и́мя Его́.

Мѵ́ро излія́нное* и́мя твое́, богому́дре,* тѣ́мъ возлюби́ша тя́ про́чее* ду́ши вѣ́рныхъ добродѣ́тельныя,* я́коже отрокови́цы боголюбе́зныя.

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ:
Богоро́дице Честна́я,* апо́столовъ украше́ніе* и святи́телей сла́во,* моли́ о на́съ Сы́на Твоего́,* во е́же спасти́ся на́мъ. 

Тропа́рь, гла́съ 4:
Словесы́ наста́вилъ еси́ язы́ки въ вѣ́ру Христо́ву,* дѣ́лы же возвы́силъ еси́ себе́ къ боже́ственнѣй жи́зни,* святи́телю Кли́менте равноапо́стольне,* чудесы́ сія́я приступа́ющимъ къ тебѣ́ вѣ́рно* и зна́меньми озаря́я Це́рковь пресла́вно,* сего́ ра́ди честну́ю твою́ па́мять сла́вимъ.

Инъ тропа́рь, гла́съ то́йже:
Яко труба́ арха́нгела Бо́жія* оглаша́еши наро́дъ бо́лгарскій на вся́ вѣ́ки* и къ чудеси́ пресла́вному утвержде́нія люде́й твои́хъ въ Правосла́віи* прилага́еши неиждива́емо чудеса́ ве́лія да́же доны́нѣ.* Тѣ́мже съ любо́вію почита́емъ присночестну́ю па́мять твою́,* святи́телю Кли́менте равноапо́стольне,* и мо́лимъ: моли́ся о душа́хъ на́шихъ.

Сла́ва, и ны́нѣ, пра́здника, [гла́съ то́йже]:
Дне́сь благоволе́нія Бо́жія предображе́ніе* и человѣ́ковъ спасе́нія проповѣ́даніе:*въ хра́мѣ Бо́жіемъ я́сно Дѣ́ва явля́ется* и Христа́ всѣ́мъ предвозвѣща́етъ.* То́й и мы́ велегла́сно возопіи́мъ:* ра́дуйся, смотре́нія Зижди́телева исполне́ніе. 


НА ВЕЛИЦѢЙ ВЕЧЕРНИ, 
Пе́рвыя каѳи́смы 1-й антифо́нъ: Блаже́нъ му́жъ… На Го́споди воззва́хъ: поста́вимъ стихо́въ 8 и пое́мъ пре́жде стихи́ры пра́здника, повторя́юще пе́рвую, гла́съ 1. Подо́бенъ: О, ди́вное чу́до!
Дне́сь, вѣ́рніи, ликовству́имъ,* во псалмѣ́хъ и пѣ́снехъ Го́сподеви пою́ще* и чту́ще Того́ свяще́нную Сѣ́нь,* одушевле́нный Киво́тъ,* невмѣсти́мое Сло́во вмѣсти́вшую:*приво́дится бо Го́сподеви,* па́че естества́ пло́тію младе́нствующи,* и святи́тель вели́кій Заха́рія* пріе́млетъ съ весе́ліемъ Сію́,* я́ко Бо́жіе Жили́ще. [Два́жды.]

Дне́сь хра́мъ одушевле́нный* святы́я сла́вы Христа́ Бо́га на́шего,* еди́на въ жена́хъ Благослове́нная Чи́стая,* приво́дится въ хра́мъ зако́нный* жи́ти во святы́хъ;* и ра́дуются съ Не́ю Іоаки́мъ и Анна ду́хомъ,* и дѣ́вственніи ли́цы Го́сподеви пою́тъ,*псало́мски воспѣва́юще и чту́ще Ма́терь Его́.

Ты́ — проро́ковъ проповѣ́даніе,* апо́столовъ сла́ва, и му́чениковъ похвала́,* и всѣ́хъ земноро́дныхъ обновле́ніе,* Дѣ́во Ма́ти Бо́жія:* Тобо́ю бо Бо́гу примири́хомся.*Тѣ́мже чти́мъ Твое́ въ хра́мъ Госпо́день вхожде́ніе* и со а́нгеломъ вси́ пѣ́сненно, —*ра́дуйся, — Тебѣ́, вопіе́мъ, Пречи́стая,* Твои́ми моли́твами спаса́еміи.

Ины стихи́ры, свята́го Кли́мента Охридскаго, гла́съ 2. Подо́бенъ: Кíими похва́льными.
Кíими похва́льными вѣнцы́* дне́сь Кли́мента увѣнча́имъ?* Сло́ву Бо́жію бу́йство пло́ти подру́чно покори́вшаго,* непреподо́бныя стра́сти возненави́дѣвшаго* и за́повѣди Ева́нгелія испо́лнившаго,* къ наказа́нію Боже́ственному свои́ми вѣща́ньми всѣ́хъ наста́вльшаго,* пѣснопѣ́ніемъ и ико́ннымъ украше́ніемъ Це́рковь обогати́вшаго*и ко спасе́нію соверше́ннѣйшему лю́ди руководи́вшаго* си́лою Христа́ Бо́га на́шего,*Иже имѣ́яй ве́лію ми́лость. [Два́жды.]

Кíими вдохнове́нными пѣ́сньми* дне́сь Кли́мента воспои́мъ?* Розгу́ лозы́ и́стинныя,* житіе́мъ добродѣ́тельнымъ вы́спрь прозя́бшую* и Бо́гомъ дѣ́лателемъ воздѣ́ланную,* плоды́ мно́гими гобзу́ющую* и да́ры Ду́ха плодонося́щую —* словеса́ богодухнове́нная, я́коже цвѣ́ты ра́йскія благоуха́нныя,* и по́двиги нетлѣ́нныя, я́коже отъ гроздо́въ вино́, сердца́ веселя́щее,* благода́тію Христа́ Бо́га на́шего,* Иже имѣ́яй ве́лію ми́лость.

Кíими благоглаго́ливыми словесы́* дне́сь Кли́мента почти́мъ?* Небе́снаго му́жа на земли́ во пло́ти,* требога́тное сокро́вище добродѣ́телей собра́вшаго,* ны́нѣ же со а́нгелы ду́хомъ пребыва́ющаго;* я́коже зерца́ломъ пре́жде въ гада́ніи,* му́дрость Бо́жію смотрѣ́вшаго,* ны́нѣ же непосре́днѣ лице́мъ къ лицу́* Свѣ́тъ Боже́ственный блаже́ннѣ зря́щаго,* Христа́ Бо́га на́шего,* Иже имѣ́яй ве́лію ми́лость.

Сла́ва, гла́съ 6:
Добродѣ́телей воскормля́емь млеко́мъ, дости́глъ еси́ ве́рхъ соверше́нства, любве́ бо возже́гся огне́мъ и стра́сти испепели́въ до конца́ злосмра́дныя, бы́лъ еси́ воздержа́нія и кро́тости пра́вило, ми́лости исто́чникъ и сострада́нія бе́здна. Но, о быстрѣ́йшая по́моще и ско́рое заступле́ніе тя́ вѣ́рно призыва́ющихъ, Кли́менте, святѣ́йшій о́тче, предста́ни и ны́нѣ ду́хомъ и изба́ви на́съ отъ му́чащаго грѣха́, я́ко мно́гое имѣ́яй дерзнове́ніе ко Го́споду.

И ны́нѣ, пра́здника, гла́съ 8:
По Рождествѣ́ Твое́мъ, Богоневѣ́сто Влады́чице, пришла́ еси́ въ хра́мъ Госпо́день воспита́тися во свята́я святы́хъ, я́ко освяще́нна. Тогда́ и Гавріи́лъ по́сланъ бы́сть къ Тебѣ́, Всенепоро́чнѣй, пи́щу Тебѣ́ принося́. Небе́сная вся́ удиви́шася, зря́ще Ду́ха Свята́го, въ Тя́ все́льшася. Тѣ́мже, Пречи́стая и Нескве́рная, я́же на небеси́ и на земли́ сла́вима, Ма́ти Бо́жія, спаси́ ро́дъ на́шъ.

Вхо́дъ. Свѣ́те ти́хій.., проки́менъ дне́ и чте́нія три́.

При́тчей чте́ніе.
Па́мять пра́веднаго съ похвала́ми, и благослове́ніе Госпо́дне на главѣ́ его́. Блаже́нъ человѣ́къ, и́же обрѣ́те прему́дрость, и сме́ртенъ, и́же увѣ́дѣ ра́зумъ. Лу́чше бо сію́ купова́ти, не́жели зла́та и сребра́ сокро́вища. Честнѣ́йшая же е́сть ка́меній многоцѣ́нныхъ, все́ же честно́е недосто́йно ея́ е́сть. Долгота́ бо дне́й и лѣ́та живота́ въ десни́цѣ ея́, въ шу́йцѣ же ея́ бога́тство и сла́ва. Отъ у́стъ ея́ исхо́дитъ пра́вда, зако́нъ же и ми́лость на язы́цѣ но́ситъ. Послу́шайте у́бо мене́, о ча́да, честна́я бо реку́, и блаже́нъ человѣ́къ, и́же пути́ моя́ сохрани́тъ: исхо́ди бо мои́ — исхо́ди живота́, и уготовля́ется хотѣ́ніе отъ Го́спода. Сего́ ра́ди молю́ ва́съ и предлага́ю мо́й гла́съ сыново́мъ человѣ́ческимъ. Я́ко а́зъ, прему́дрость, устро́ихъ совѣ́тъ, и ра́зумъ и смы́слъ азъ призва́хъ. Мо́й совѣ́тъ и утвержде́ніе, мо́й ра́зумъ, моя́ же крѣ́пость. Азъ мене́ лю́бящія люблю́, и́щущіи же мене́ обря́щутъ благода́ть. Разумѣ́йте у́бо, незло́бивіи, кова́рство, ненака́заніи же, прилага́йте сердца́. Послу́шайте мене́ и па́ки, честна́я бо реку́, и отве́рзу отъ усте́нъ пра́вая, я́ко и́стинѣ поучи́тся горта́нь мой, ме́рзки же пре́до мно́ю устны́ лжи́выя. Съ пра́вдою вси́ глаго́лы у́стъ мои́хъ, ничто́же въ ни́хъ стро́потно, ниже́ развраще́нно. Вся́ пра́ва су́ть разумѣва́ющимъ и про́ста обрѣта́ющимъ ра́зумъ. Науча́ю бо ва́съ и́стинѣ, да бу́детъ о Го́сподѣ наде́жда ва́ша, и испо́лнитеся Ду́ха. 

Прему́дрости Соломо́новы чте́ніе.
Уста́ пра́веднаго ка́плютъ прему́дрость, устнѣ́ же муже́й му́дрыхъ вѣ́дятъ благода́ть. Уста́ му́дрыхъ поуча́тся прему́дрости, пра́вда же избавля́етъ и́хъ отъ сме́рти. Сконча́вшуся му́жу пра́ведну, не поги́бнетъ наде́жда. Сы́нъ бо пра́веденъ ражда́ется въ живо́тъ и во благи́хъ свои́хъ пло́дъ пра́вды объи́метъ. Свѣ́тъ пра́веднымъ всегда́, и отъ Го́спода обря́щутъ благода́ть и сла́ву. Язы́къ му́дрыхъ до́брая свѣ́сть, и въ се́рдцѣ и́хъ почíетъ му́дрость. Лю́битъ Госпо́дь преподо́бная сердца́, прія́тни же Ему́ вси́ непоро́чніи въ пути́. Му́дрость Госпо́дня просвѣща́етъ лице́ разу́мнаго: постига́етъ бо жела́ющія ю́, пре́жде да́же разумѣ́ти ю́, и удо́бь у́зрится отъ лю́бящихъ ю́. Утреневавый къ не́й не утруди́тся, и бдя́й ея́ ра́ди вско́рѣ безъ печа́ли бу́детъ. Яко досто́йныхъ ея́ сама́ обхо́дитъ, и́щущи, и во стезя́хъ ея́ явля́ется и́мъ благопріе́мнѣ. Му́дрости никогда́же одолѣ́етъ зло́ба. Си́хъ ра́ди и рачи́тель бы́хъ добро́ты ея́, и возлюби́хъ ю́, и поиска́хъ отъ ю́ности моея́. И взыска́хъ невѣ́сту привести́ себѣ́, я́ко всѣ́хъ Влады́ка возлюби́ ю́. Таи́бница бо е́сть Бо́жія хи́трости и обрѣта́тельница дѣ́лъ Его́. Труды́ ея́ су́ть добродѣ́тели: цѣлому́дрію же и ра́зуму та́ учи́тъ, пра́вдѣ и му́жеству, и́хже потре́бнѣе ничто́же е́сть въ житіи́ человѣ́комъ. Аще же и мно́гаго иску́сства жела́етъ кто́, вѣ́сть дре́вняя, и бы́ти хотя́щая разсмо́тритъ. Свѣ́сть изви́тія слове́съ и разрѣше́нія гада́ній, зна́менія и чудеса́ проразумѣ́етъ, и сбытія́ време́нъ и лѣ́тъ, и всѣ́мъ совѣ́тникъ е́сть бла́гъ. Яко безсме́ртіе е́сть въ не́й и благосла́віе во обще́ніи слове́съ ея́. Сего́ ра́ди бесѣ́довахъ ко Го́споду, и помоли́хся Ему́, и рѣ́хъ отъ всего́ се́рдца моего́: Бо́же отце́въ и Го́споди ми́лости, сотвори́вый вся́ сло́вомъ Твои́мъ и му́дростію Твое́ю устро́ивый человѣ́ка, да владѣ́етъ бы́вшими отъ Тебе́ тварьми́ и да управля́етъ мíръ въ преподо́біи и пра́вдѣ. Да́ждь ми́ Твои́хъ Престо́ловъ присѣдя́щую прему́дрость и не отлучи́ мене́ отъ о́трокъ Твои́хъ, я́ко а́зъ ра́бъ Тво́й и сы́нъ рабы́ни Твоея́. Посли́ ю́ съ Небе́съ отъ свята́го жили́ща Твоего́ и отъ Престо́ла сла́вы Твоея́, да, су́щи со мно́ю, научи́тъ мя́, что́ благоуго́дно е́сть предъ Тобо́ю, и наста́витъ мя́ въ ра́зумъ, и сохрани́тъ мя́ въ сла́вѣ свое́й. Помышле́нія бо сме́ртныхъ вся́ боязли́ва и погрѣши́тельна умышле́нія и́хъ. 

Прему́дрости Соломо́новы чте́ніе.
Пра́ведникъ, а́ще пости́гнетъ сконча́тися, въ поко́и бу́детъ. Ста́рость бо честна́ не многолѣ́тна, ниже́ въ числѣ́ лѣ́тъ исчита́ется. Сѣди́на же е́сть му́дрость человѣ́комъ, и во́зрастъ ста́рости — житіе́ нескве́рное. Благоуго́денъ Бо́гови бы́въ, возлю́бленъ бы́сть, и живы́й посредѣ́ грѣ́шникъ, преста́вленъ бы́сть. Восхище́нъ бы́сть, да не зло́ба измѣни́тъ ра́зума его́ или́ ле́сть прельсти́тъ ду́шу его́. Раче́ніе бо зло́бы помрача́етъ до́брая и паре́ніе по́хоти, премѣня́етъ у́мъ незло́бивъ. Сконча́вся вма́лѣ, испо́лни лѣ́та до́лга, уго́дна бо бѣ́ Го́сподеви душа́ его́, сего́ ра́ди потща́ся отъ среды́ лука́вствія. Лю́діе же ви́дѣвше и не разумѣ́вше, ниже́ поло́жше въ помышле́ніи таково́е, я́ко благода́ть и ми́лость въ преподо́бныхъ Его́ и посѣще́ніе во избра́нныхъ Его́. 

На литíи стихи́ры, гла́съ 1:
Вели́кая и́стины труба́, Кли́ментъ, святи́тель чу́дный, вся́ празднолю́бцы дне́сь къ весе́лію созыва́етъ. Свѣ́тлое у́бо торжество́ предусря́щимъ до́браго па́стыря, вси́ вѣ́рніи, пѣ́сньми сла́вяще свяще́нныя его́ труды́, я́ко да моли́твами его́ пріи́мемъ отъ Христа́ ве́лію ми́лость.

Гла́съ 2:
Мѵ́ру излія́вшуся на тя́ благода́ти и Христо́во благоуха́ніе тя́ содѣ́лавшу, пома́зался еси́ священнодѣ́йствовати Ева́нгеліе Ца́рствія небе́снаго и благово́нія ра́зума его́ Бо́лгарскую всю́ зе́млю испо́лнити. Тѣ́мже, гла́сы моле́бныя ра́бъ твои́хъ благосе́рдно пріе́мля, Кли́менте приснопа́мятне, проси́ да́тися на́мъ ве́ліей ми́лости.

Гла́съ 5:
Во оде́жду свяще́нства одѣ́янъ, побо́рниче Ду́ха велича́йшій, престо́лу предста́лъ еси́ мучи́теля и въ темни́цу затворе́нъ бы́лъ еси́, бѣ́дствуя про́повѣди ра́ди Ева́нгелія Христо́ва и му́ченическое показу́я противле́ніе. Свобо́ду же Бо́гомъ улучи́въ, къ бо́лгаромъ новокреще́ннымъ прите́клъ еси́ и сло́вомъ твои́мъ непосты́дно посѣ́ялъ еси́ сѣ́мя Сѣ́ющаго, Иже имѣ́яй ве́лію и бога́тую ми́лость.

Сла́ва, гла́съ 6:
Благода́ть чуде́съ свы́ше пріе́мъ и ро́ды бо́лгарскія просвѣти́въ сло́вомъ Ева́нгелія, святи́телей еси́ сла́ва же и похвала́ и всея́ Болга́ріи великопроповѣ́дный апо́столъ, Кли́менте, о́тче всеблаже́нне. Дерзнове́ніе у́бо имѣ́я ко Го́споду, Того́ моли́ спасти́ся душа́мъ на́шимъ.

И ны́нѣ, пра́здника, гла́съ 5:
Возсія́ дне́сь пра́здникъ ра́достенъ и всече́стенъ: дне́сь бо, Яже пре́жде рождества́ и по рождествѣ́ Дѣ́ва пребы́вши, въ хра́мъ Госпо́день приво́дится, и ра́дуется Заха́рія ста́рецъ, роди́тель Предте́чевъ, и вопіе́тъ ве́село: прибли́жися Предста́тельница скорбя́щихъ въ хра́мъ святы́й, я́ко Свята́ освяти́тися во оби́телище Всецаря́. Да весели́тся Іоаки́мъ пра́отецъ, и Анна да ра́дуется, я́ко принесо́ша Бо́гу, я́ко трилѣ́тствующую ю́ницу, Непоро́чную Влады́чицу. Ма́тери, сра́дуйтеся, дѣ́вы, взыгра́йте, и непло́ды, сликовству́йте, я́ко отве́рзе на́мъ небе́сное Ца́рство пронарече́нная Всецари́ца; ра́дуйтеся, лю́діе, и весели́теся. 

На стихо́внѣ стихи́ры, гла́съ 6. Подо́бенъ: Все́ отложи́вше.
Ве́сь отъ ю́ности* возложи́вся Влады́цѣ,* богому́дре Кли́менте,* внѣ́ пло́ти бы́лъ еси́* и вся́каго мірска́го сноше́нія,* страсте́й тече́ніе изсуши́въ гу́бою добродѣ́телей,* и у́мъ свобо́дный земна́го пристра́стія* привле́клъ еси́ къ мы́сленнымъ селе́ніемъ,*идѣ́же ны́нѣ, приближа́яся престо́лу Христа́ Бо́га на́шего,* со дерзнове́ніемъ моли́ся* о душа́хъ на́шихъ.

Сти́хъ: Свяще́нницы Твои́, Го́споди, облеку́тся въ пра́вду,* и преподо́бніи Твои́ возра́дуются.

Воздержа́ніе во́льное* и тру́дъ по́двига воспріи́мъ,* богому́дре Кли́менте,* житіе́ равноа́нгельное и невеще́ственное* на земли́ показа́лъ еси́.* Тѣ́мже и мзду́ прія́лъ еси́ толи́кихъ трудо́въ,* дарова́нія Ду́ха,* па́стырь бы́въ слове́снаго ста́да,* и мо́ре чуде́съ неизчерпа́емое,* свяще́нства соверше́ніе и мона́шествующихъ пра́вило,* проро́къ же бу́дущихъ нело́жный* и слове́номъ апо́столъ Христа́ Бо́га на́шего,* Его́же прилѣ́жно моли́* о душа́хъ на́шихъ.

Сти́хъ: Моисе́й и Ааро́нъ во іере́ехъ Его́* и Самуи́лъ въ призыва́ющихъ и́мя Его́.

Кири́ллу послѣ́дуя,* просвѣти́телю Слове́нскому,* богому́дре Кли́менте,* и Меѳо́дію святи́телю по стопа́мъ ше́ствуя,* я́коже скрижа́ль добродѣ́тели,* житіе́ и́хъ прообра́зно сотвори́лъ еси́.* Нау́ма же имѣ́я,* сосу́да Ду́ха, сподви́жника* въ трудѣ́хъ равноапо́стольныхъ,* и ве́сь ли́къ честны́хъ учени́къ,* болга́ръ утверди́лъ еси́* въ вѣ́рѣ чи́стѣй Христа́ Бо́га на́шего,* Его́же со дерзнове́ніемъ моли́* о душа́хъ на́шихъ.

Сла́ва, гла́съ 6:
Якоже жи́знь твоя́ боже́ственна, та́ко и коне́цъ тво́й свяще́нный, святи́телю Кли́менте блаже́нне, въ не́мже все́ мно́жество Охридское, собра́вшеся, я́коже ви́дѣша тя́ бездыха́нна, глаго́лы жа́лостными вопія́ху, глаго́люще: рцы́ послѣ́днее сло́во рабо́мъ твои́мъ, немо́лчный проповѣ́дниче Болга́ріи! Гдѣ́ оставля́еши ча́да твоя́, я́же уще́дрилъ еси́ я́ко оте́цъ благоутро́бный? Обаче а́ще и во гро́бѣ возле́глъ еси́, но горѣ́ тя́ стяжа́хомъ предста́теля и къ Бо́гу моли́твенника любо́вію чту́щіи тя́.

И ны́нѣ, пра́здника, гла́съ то́йже:
Дне́сь, собо́ри вѣ́рныхъ, соше́дшеся, духо́внѣ да торжеству́имъ и Богоотрокови́цу Дѣ́ву и Богоро́дицу, въ хра́мъ Госпо́день приводи́му, благоче́стно восхва́лимъ, предъизбра́нную отъ всѣ́хъ родо́въ во оби́телище всѣ́хъ Царя́ Христа́ и Бо́га. Дѣ́вы, свѣщи́ нося́ще, предъиди́те, Приснодѣ́вы чту́ще честно́е происхожде́ніе; ма́тери, печа́ль всю́ отложи́вше, ра́достно спослѣ́дствуйте Ма́тери Бо́га быва́ющей и ра́дости мíра Хода́таицѣ. Вси́ у́бо ра́достно, — е́же ра́дуйся, — со а́нгеломъ возопіи́мъ Обра́дованнѣй, при́сно моля́щейся о душа́хъ на́шихъ.

На благослове́ніи хлѣ́бовъ: Тропа́рь свята́го, два́жды [пи́санъ на ма́лѣй вече́рни,и пра́здника, еди́ножды.


НА УТРЕНИ, 
На Бо́гъ Госпо́дь: Тропа́рь пра́здника, [два́жды]. Сла́ва, тропа́рь свята́го. И ны́нѣ, пра́здника.

По 1-мъ стихосло́віи сѣда́ленъ, гла́съ 3. Подо́бенъ: Боже́ственныя вѣ́ры.
Боже́ственными* догма́ты воспита́нъ,* наста́вилъ еси́* къ Боже́ственнѣй вѣ́рѣ*ро́ды бо́лгарскія, приве́дъ креще́ніемъ* и сотвори́въ я́ лю́ди избра́ны,* страсте́й разли́чныхъ изба́вилъ еси́,* о́тче преподо́бне, Христа́ Бо́га моли́* дарова́тися на́мъ ве́ліей ми́лости. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ, пра́здника, гла́съ 1. Подо́бенъ: Ли́къ а́нгельскій.
Пра́ведныхъ пло́дъ* Іоаки́ма и Анны* прино́сится Бо́гу* во святи́лище свято́е,*пло́тію младе́нствующи,* Пита́тельница жи́зни на́шея,* Юже благослови́ свяще́нный Заха́рія,* Сію́ вси́ я́ко Ма́терь Бо́жію вѣ́рно да ублажи́мъ.

По 2-мъ стихосло́віи сѣда́ленъ, гла́съ 4. Подо́бенъ: Удиви́ся Іо́сифъ.
Отъ младе́нческаго во́зраста* зако́ну Бо́жію бога́тно научи́вся,* лю́ди утверди́лъ еси́* боговѣща́нными уче́ньми твои́ми* и честны́мъ твои́мъ житіе́мъ всѣ́хъ наста́вилъ еси́* презира́ти пло́ть и я́же въ мíрѣ кра́сная,* къ небеси́ же при́сно зрѣ́ти* и боже́ственному наслажде́нію,* е́же на́мъ получи́ти моли́ся,* вѣ́рою почита́ющимъ честну́ю па́мять твою́. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ, пра́здника, гла́съ и подо́бенъ то́йже:
Пре́жде зача́тія, Чи́стая,* освяти́лася еси́ Бо́гу* и, ро́ждшися на земли́,* да́ръ принесла́ся еси́ ны́нѣ Ему́,* исполня́ющи оте́ческое обѣща́ніе.* Въ боже́ственнѣмъ же хра́мѣ,* я́ко су́що боже́ственный хра́мъ, отъ младе́нства* чи́стѣ со свѣща́ми свѣ́тлыми отдана́ бы́вши,* яви́лася еси́ прія́телище Непристу́пнаго и Боже́ственнаго Свѣ́та.*Вели́ко вои́стинну предше́ствіе Твое́,* еди́на Богоневѣ́сто и Приснодѣ́во. 

На поліеле́и велича́ніе:
Велича́емъ тя́, святи́телю о́тче Кли́менте, и́же уче́ньми твои́ми ро́ды бо́лгарскія просвѣти́лъ еси́ и ко Христу́ приве́лъ еси́. 

По поліеле́и сѣда́ленъ, гла́съ 8. Подо́бенъ: Прему́дрость и Сло́во.
Апо́столъ Христо́выхъ рев́ность воспріи́мъ,* объя́лъ еси́ се́рдцемъ всю́ зе́млю Бо́лгарскую,* проповѣ́дуя лю́демъ Христо́во Ева́нгеліе* и изводя́ отъ пре́лести мно́жества неизче́тная.* Тѣ́мже тече́ніе — по Па́влу — соверши́въ,* вѣне́цъ прія́лъ еси́ досто́йный трудо́въ твои́хъ,* святи́телю блаже́нне,* моли́ Христа́ Бо́га грѣхо́въ оставле́ніе дарова́ти* пра́зднующимъ любо́вію честну́ю па́мять твою́. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ, пра́здника, гла́съ 8. Подо́бенъ: Повелѣ́нное та́йно.
Да ра́дуется Дави́дъ пѣснопи́сецъ* и да ликовству́етъ Іоаки́мъ со Анною,* я́ко Пло́дъ святы́й изъ ни́хъ произы́де —* Марíя свѣтоно́сная, боже́ственная свѣща́,* и ра́дуется, входя́щи въ хра́мъ,* Юже и зря́, благослови́ Варахíинъ сы́нъ* и, ра́дуяся, взыва́ше:* ра́дуйся, чу́до всемíрное.

Та́же степе́нна, 1-й антифо́нъ 4-го гла́са: Отъ ю́ности моея́… Проки́менъ, гла́съ 4: Уста́ моя́ возглаго́лютъ прему́дрость,* и поуче́ніе се́рдца моего́ ра́зумъ. Сти́хъ: Услы́шите сія́, вси́ язы́цы, внуши́те, вси́, живу́щіи по вселе́ннѣй. Вся́кое дыха́ніе… Ева́нгеліе отъ Іоа́нна, зача́ло 35: Ами́нь, ами́нь глаго́лю ва́мъ: не входя́й две́рьми… и па́жить обря́щетъ. 

По 50-мъ псалмѣ́ стихи́ра самогла́сна, гла́съ 6:
Филосо́фію вы́шнюю воспріи́мъ и въ глубину́ прему́дрости вни́кнувъ, Всецарю́ соедини́лся еси́, святи́телю Кли́менте, и, я́коже зерца́ло нескве́рное, изобрази́лъ еси́ бога́тство Боже́ственныхъ Писа́ній. Тѣ́мже язы́къ е́ллинскій бо́лгаромъ уясни́въ и наро́дъ просвѣти́въ благоче́стіемъ, коне́цъ отъ Бо́га блаже́нный улучи́лъ еси́ и мо́лишися о на́съ, и́же вѣ́рою и любо́вію тя́ сла́вящихъ. 

Та́же кано́нъ пра́здника, творе́ніе Васи́ліево, гла́съ 1. 
Пѣ́снь 1.
Ирмо́съ: Пѣ́снь побѣ́дную пои́мъ вси́ Бо́гу, сотво́ршему ди́вная чудеса́ мы́шцею высо́кою и спа́сшему Изра́иля, я́ко просла́вися.

Стеце́мся дне́сь, Богоро́дицу почита́юще пѣ́сньми, и торжеству́имъ духо́вный пра́здникъ: въ хра́мъ бо Бо́гу да́ръ прино́сится.

Пѣ́сньми да воспои́мъ Богоро́дицы сла́вное предше́ствіе: ко хра́му бо дне́сь, я́ко хра́мъ Бо́жій, прино́сится проро́чески да́ръ многоцѣ́нный.

Тро́иченъ: Тро́ице Единосу́щная, Отче, и Сло́ве, и Ду́ше Святы́й, Тя́ вѣ́рно сла́вимъ, я́ко Творца́ всѣ́хъ, и Тебѣ́ вопіе́мъ благоче́стно: спаси́ ны, Бо́же.

Отъ ба́гра крове́й Твои́хъ, червлени́цею, Пречи́стая, одѣ́явся, проше́дъ, обнови́ Ца́рь и Бо́гъ ро́дъ ве́сь человѣ́ческій благоутро́біемъ Свои́мъ.

Кано́нъ святи́телю дре́вній, гла́съ 8. 
Пѣ́снь 1.
Ирмо́съ: Во́ду проше́дъ, я́ко су́шу, и еги́петскаго зла́ избѣжа́въ, изра́ильтянинъ вопія́ше: Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́мъ.

Припѣ́въ: Святи́телю Кли́менте, равноапо́стольне, моли́ Бо́га о на́съ.

Пріиди́те, пѣ́сньми духо́вными восхва́лимъ свѣ́тлую па́мять святи́теля Кли́мента, и́мже вся́ Це́рковь просвеще́нна Христа́ сла́витъ.

Якоже со́лнце, въ мíрѣ сія́я, святи́телю Кли́менте, просвѣща́еши вселе́нную житіе́мъ твои́мъ, и́мже и мене́ просвѣти́, молю́ся.

Наста́ свѣтоза́рная па́мять твоя́, святи́телю Кли́менте, озаря́ющи всѣ́хъ, въ святѣ́й твое́й це́ркви вѣ́рныхъ соше́дшихся и тя́ сла́вящихъ.

Богоро́диченъ: Две́рь небе́сную, Юже проро́цы проповѣ́даша, Дѣ́ву, Христа́ ро́ждшую, въ пѣ́снехъ по достоя́нію возвели́чимъ.

Вторы́й кано́нъ святи́телю, творе́ніе Дими́трія Хоматіа́на, архіепи́скопа Охридскаго, гла́съ 4. 
Пѣ́снь 1.
Ирмо́съ: Триста́ты крѣ́пкія, Рожде́йся отъ Дѣ́вы, безстра́стія во глубинѣ́, души́ трича́стное потопи́, молю́ся, да Тебѣ́, я́ко въ тимпа́нѣ, во умерщвле́ніи тѣлесе́ побѣ́дное воспою́ пѣ́ніе.

Невеще́ственнымъ просвѣще́ніемъ свѣтя́ся и житіе́ чи́стое произволя́я, жи́тельствомъ добродѣ́тельнымъ собесѣ́дникъ а́нгеломъ и свѣ́тъ вѣ́рнымъ бы́лъ еси́, блаже́нне.

Показа́лъ еси́ лю́демъ стези́ благоче́стія, заблу́ждшимъ въ путе́хъ поги́бели пре́лестію сатани́нскою. Тѣ́мже тя́ я́ко богоглаго́льника и Госпо́дня апо́стола пѣ́сньми сла́вимъ, приснопа́мятне.

Тимоѳе́я я́сно подража́я, вмѣ́сто Па́вла, всея́ земли́ просвѣти́теля, проповѣ́дникомъ вѣ́ры Меѳо́дію и Кири́ллу послѣ́довалъ еси́. Сего́ ра́ди съ ни́ми просла́вился еси́, богому́дре.

Возлюби́лъ еси́ Бо́га отъ всего́ се́рдца и мíра кра́сныхъ отве́рглся еси́ всецѣ́ло. Сего́ ра́ди молю́ тя: плотскíя рабо́ты моли́твами твои́ми измѣни́ мя, я́ко злосе́рдіе къ Бо́гу ражда́ющія.

Богоро́диченъ: Соблюда́ти честны́я за́повѣди Спа́са укрѣпи́ мя Твои́ми те́плыми заступле́ніи, Пречи́стая, я́ко да любо́вію Тя́ сла́влю, въ рождествѣ́ сла́ву дѣ́вства невреди́му соблю́дшую. 

Пѣ́снь 3.
Ирмо́съ: Да утверди́тся се́рдце мое́ въ во́ли Твое́й, Христе́ Бо́же, Иже надъ вода́ми не́бо утвержде́й второ́е и основа́вый на вода́хъ зе́млю, Всеси́льне.

Торжеству́имъ, празднолю́бцы, и сра́дуемся ду́хомъ во святѣ́мъ пра́здницѣ, учрежда́ющеся дне́сь, Дще́ре Царе́вы и Ма́тере Бо́га на́шего.

Іоаки́ме, ра́дуйся дне́сь, и весели́ся, Анно, ду́хомъ, рожде́нную изъ ва́съ Го́споду приводя́ще трилѣ́тствующу, я́ко Юницу Чи́сту Всенепоро́чную.

Тро́иченъ: Свѣ́тъ Оте́цъ, Свѣ́тъ Сы́нъ Его́, Свѣ́тъ Ду́хъ Утѣ́шительный: я́ко отъ Со́лнца бо Еди́наго Тро́ица, сія́юще, Боже́ственно озаря́етъ и соблюда́етъ ду́ши на́ша.

Тя́ проро́цы проповѣ́даша киво́тъ святы́ни, Чи́стая, кади́льницу злату́ю, и свѣ́щникъ, и трапе́зу, и мы́, я́ко боговмѣсти́мую ски́нію, воспѣва́емъ Тя́.

Инъ.
Ирмо́съ: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди, и Це́ркве Зижди́телю, Ты́ мене́ утверди́ въ любви́ Твое́й, жела́ній кра́ю, вѣ́рныхъ утвержде́ніе, еди́не Человѣколю́бче.

Пріиди́те вси́, почти́мъ краси́теля церко́внаго Кли́мента, моля́ще не преста́ти ста́ду своему́ ми́ръ и душа́мъ на́шимъ ми́лость посыла́ти.

Къ твое́й святы́ни припа́дающе, блаже́нне, умиле́ннымъ гла́сомъ тебѣ́ вопіе́мъ: при́зри на ны́ моли́твами твои́ми, мо́лимъ тя́.

Луча́ми кни́жнаго уче́нія напая́я ве́сь мíръ слове́нскій, сія́еши, я́коже со́лнце, златоза́рными словесы́, и́миже озари́ на́съ, мо́лимъ тя́.

Богоро́диченъ: Неизрече́нно ро́ждши Оте́ческую Зарю́, Вседѣ́теля всея́ тва́ри и Спа́са ду́шъ на́шихъ, утверди́ ны́ въ любви́ Твое́й, Пречи́стая.

Инъ.
Ирмо́съ: Не му́дростію, и си́лою, и бога́тствомъ хва́лимся, но Тобо́ю, Отчею ѵпоста́сною Му́дростію, Христе́: нѣ́сть бо свя́тъ, па́че Тебе́, Человѣколю́бче.

Му́дростію слове́съ твои́хъ вѣ́ру уясни́лъ еси́ и научи́лъ еси́ лю́ди, въ пре́лесть многобо́жія уклони́вшіяся, Тро́ицу чествова́ти Еди́ную.

Си́лою Ду́ха Утѣ́шителя загради́въ ху́льныя на Него́ уста́, и ересе́й нача́льники, крѣ́пко зауши́въ, посрами́лъ еси́.

Непоро́чнымъ житіе́мъ Бо́гу послужи́въ, блаже́нне о́тче, я́коже дре́вній Ааро́нъ, всепло́діе прине́слъ еси́, о ста́дѣ твое́мъ моля́ся.

Ка́пли сле́зныя нѣ́сть во мнѣ́ ко омове́нію душе́вныхъ скве́рнъ, ты́ у́бо омы́й мя́ моли́твами твои́ми, струю́ покая́нія мнѣ́ источа́я.

Богоро́диченъ: Ту́чная горо́, Юже Дави́дъ предзря́ше Ду́хомъ, молю́ Тя́ прилѣ́жно, Влады́чице, обрати́ мя, заблу́ждшаго въ гора́хъ отча́янія. 

Конда́къ святи́теля, гла́съ 3. Подо́бенъ: Дѣ́ва дне́сь.
Хра́мъ тво́й, свя́те,* врачевство́ духо́вное* пресла́вно показу́ется* вѣ́рно приступа́ющимъ:* всѣ́хъ бо разли́чныхъ болѣ́зней избавля́етъ,* стра́сти же ду́шъ вся́ческія усыпа́етъ.* Сего́ ра́ди тя́, всеблаже́нне,* те́пла предста́теля имену́емъ.

Икосъ:
Воспои́мъ вси́ ны́нѣ бо́лгарскихъ люде́й іера́рха, благоговѣ́йно приступа́юще въ хра́мѣ его́, и боже́ственную ра́ку моще́й его́ цѣлу́имъ, къ нему́ глаго́люще: о́тче богому́дре, ты́ еси́ па́стырь на́шъ и учи́тель, ты́ гра́дъ и ро́дъ тво́й соблюда́ти не оскудѣва́й, на твоя́ бо прилѣ́жныя моли́твы упова́юще, тя́, всеблаже́нне, те́пла предста́теля имену́емъ.

Сѣда́ленъ, гла́съ 8. Подо́бенъ: Прему́дрость и Сло́во.
Похвала́ми согла́сно почти́мъ* святи́теля вели́каго,* напои́вшаго всѣ́хъ словесы́ кни́жными* и ве́сь мíръ слове́нскій просвѣти́вшаго заря́ми духо́вными.* Тѣ́мъ, соше́дшеся, досто́йно просла́вимъ святы́я по́двиги его́* и къ нему́ возопіи́мъ:*Кли́менте сла́вне,* моли́ Христа́ Бо́га* грѣхо́въ оставле́ніе дарова́ти* чту́щимъ любо́вію святу́ю па́мять твою́. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ, пра́здника, гла́съ 4. Подо́бенъ: Удиви́ся Іо́сифъ.
Непоро́чная Агница* и Нескве́рный Черто́гъ,* въ до́мъ Бо́жій Богоро́дица Маріа́мъ* съ весе́ліемъ вво́дится пресла́вно,* Юже а́нгели Бо́жіи дорино́сятъ вѣ́рно,* и вси́ вѣ́рніи блажа́тъ при́сно,* и благода́рственно пою́тъ Ей непреста́нно* ве́ліимъ гла́сомъ:* на́ша сла́ва и спасе́ніе* Ты́ еси́, Всенепоро́чная.

Пѣ́снь 4.
Ирмо́съ: Ду́хомъ прови́дя, проро́че Авваку́ме, Словесе́ воплоще́ніе, проповѣ́далъ еси́, вопія́: внегда́ прибли́житися лѣ́томъ, позна́ешися, внегда́ пріити́ вре́мени, пока́жешися. Сла́ва си́лѣ Твое́й, Го́споди.

Проро́че Иса́іе, прорцы́ на́мъ, Дѣ́ва кто́ е́сть, иму́щая во чре́вѣ? Яже изъ Іу́дина ко́рене прозя́бши и ро́ждшися изъ Дави́да царя́, сѣ́мене свята́го пло́дъ благосла́вный.

Начина́йте, дѣ́вы, и воспо́йте пѣ́сни, рука́ми держа́ще свѣщи́, Чи́стыя Богоро́дицы предше́ствіе хва́ляще, ны́нѣ гряду́щія во хра́мъ Божій, ку́пно съ на́ми пра́зднующе.

Тро́иченъ: Тро́ицу Ли́цы, Еди́ницу о́бразомъ, благоче́стно сла́вимъ Бо́га Истинна, Его́же пою́тъ а́нгельская и арха́нгельская чинонача́лія я́ко тва́ри Влады́ку, и человѣ́цы вѣ́рно, покланя́ющеся при́сно.

Моли́ непреста́нно, Пресвята́я Чи́стая, Его́же пло́тію родила́ еси́, Сы́на Твоего́ и Бо́га, отъ многообра́зныхъ сѣ́тей діа́волихъ и отъ вся́кихъ искуше́ній находя́щихъ вся́ изба́вити рабы́ Твоя́.

Инъ.
Ирмо́съ: Ты́ моя́ крѣ́пость, Го́споди, Ты́ моя́ и си́ла, Ты́ мо́й Бо́гъ, Ты́ мое́ ра́дованіе, не оста́вль нѣ́дра Отча, и на́шу нищету́ посѣти́въ. Тѣ́мъ съ проро́комъ Авваку́момъ зову́ Ти: си́лѣ Твое́й сла́ва, Человѣколю́бче.

Тя́ мíрови Христо́съ па́стыря подаде́, поручи́въ ти́ ста́до избра́нное, блаже́нне. Тѣ́мъ, я́ко со́лнце, сія́еши, озаря́я моля́щихъ ти ся.

Очи́стивъ ду́шу, и тѣ́ло, и у́мъ, му́дре Кли́менте, я́ко зла́то, на земли́ свѣ́телъ бы́лъ еси́, сосу́дъ досто́инъ Пресвята́го Ду́ха.

Вся́ тва́рь дне́сь прославля́етъ труды́ твоя́, святи́телю Кли́менте. Просвѣти́ ны́ у́бо и отпуще́ніе грѣхо́въ пода́ждь моли́твами твои́ми.

Богоро́диченъ: Безсѣ́менно зачен́шая Творца́ всѣ́хъ, Пренепоро́чная, пречи́стѣи ру́цѣ воздѣ́вши, въ ми́рѣ покры́й ны́ крыло́ма Твои́ма и отъ гряду́щаго гнѣ́ва изба́ви ны́.

Инъ.
Ирмо́съ: Сѣдя́й въ сла́вѣ на престо́лѣ Божества́ во о́блацѣ ле́гцѣ, прíиде Іису́съ Пребоже́ственный, Нетлѣ́нною Дла́нію и спасе́ зову́щія: сла́ва, Христе́, си́лѣ Твое́й.

Честна́я мѵрополо́жница святы́хъ моще́й твои́хъ де́моны прогоня́етъ, стра́сти изцѣля́етъ неизцѣ́льныя и многообра́зныхъ избавля́етъ обстоя́ній притека́ющія. Тѣ́мже вѣ́рно тя́ сла́вимъ.

И уме́рша тя́ почита́емъ я́ко жи́ва, блаже́нне, неги́блемыя бо жи́зни но́сиши дѣ́йство, я́ко чуде́съ благода́ть пріе́мъ, тѣ́мже зове́мъ: сла́ва Облагодати́вшему тя́.

Исто́чникъ изцѣле́ній опису́етъ еди́наго изцѣле́нія дѣ́йство на вся́кое лѣ́то, Кли́ментова же ра́ка неизче́тная мно́жества неду́говъ вся́ческихъ прогоня́етъ всегда́.

Помышле́ньми согрѣша́ю всегда́, и словесы́, и дѣя́ньми, тѣ́мже удали́хся отъ лица́ Твоего́, Го́споди. Но, обрати́въ, спаси́ мя я́ко блу́днаго, непреста́нными Твоего́ святи́теля моли́твами.

Богоро́диченъ: Непрело́жна Влады́ку родила́ еси́ пло́тію, Дѣ́во, спасти́ восхотѣ́вшаго человѣ́ка. Тѣ́мже къ блу́дному житію́ отвраще́нна мя́ къ покая́нію обрати́ предста́тельствы Твои́ми. 

Пѣ́снь 5.
Ирмо́съ: Свѣ́тлый на́мъ возсія́й Свѣ́тъ Присносу́щный, у́тренюющимъ о судьба́хъ за́повѣдей Твои́хъ, Влады́ко Человѣколю́бче, Христе́, Бо́же на́шъ.

Да свѣтлоно́симъ, правосла́вніи вси́, стека́ющеся и сла́вяще Богома́терь, я́ко Го́споду дне́сь приво́дится я́ко же́ртва благопрія́тна.

Да веселя́тся пра́отцы дне́сь, Влады́чице, и да ра́дуется ро́ждшая Тя́ со отце́мъ Твои́мъ, я́ко пло́дъ и́хъ Го́споду прино́сится.

Тро́иченъ: Пренача́льное и Присносу́щное Еди́но Божество́ славосло́вяще, поклони́мся, Треми́ Ли́цы естество́мъ нераздѣ́льное и сла́вою равноче́стное.

Приста́нище благоути́шное и необори́мую стѣ́ну стяжа́хомъ, моли́тву Твою́ во обстоя́ніихъ, Богороди́тельнице, всегда́ избавля́еми бѣ́дъ и скорбе́й.

Инъ.
Ирмо́съ: Вску́ю мя́ отри́нулъ еси́ отъ лица́ Твоего́, Свѣ́те незаходи́мый, и покры́ла мя́ е́сть чужда́я тма́ окая́ннаго? Но обрати́ мя, и къ свѣ́ту за́повѣдей Твои́хъ пути́ моя́ напра́ви, молю́ся.

Къ твое́й святы́ни вси́ припа́даемъ, Кли́менте, святи́телю Спа́совъ, умиле́нными глаго́лы со слеза́ми вопію́ще: не забу́ди моли́твенники твоя́.

Ангельское житіе́ имѣ́въ на земли́, ра́вную со а́нгелы че́сть воспріе́млеши, съ ни́миже ны́нѣ предстоя́ Влады́цѣ, моли́ся о ста́дѣ твое́мъ.

Свяще́нную слу́жбу всегда́ Бо́гу вознося́, всѣ́хъ ко благоче́стію приводи́лъ еси́ словесы́ духо́вными, и́миже и мене́ озари́, молю́ тя.

Богоро́диченъ: Ма́тернее дерзнове́ніе къ Сы́ну Твоему́ иму́щи, на спасе́ніе человѣ́ковъ рожде́нному, не пре́зри моли́твъ на́шихъ, Пречи́стая, Тя́ бо по Бо́зѣ еди́ну помо́щницу и́мамы.

Инъ.
Ирмо́съ: Нечести́віи не у́зрятъ сла́вы Твоея́, Христе́, но мы́ Тя́, Единоро́дне, Оте́ческія сла́вы Сія́ніе Божества́, отъ но́щи у́тренююще, воспѣва́емъ Тя́, Человѣколю́бче.

Си́лою Ду́ха про́повѣдь твою́ посѣ́ялъ еси́ въ слу́хи лю́бящихъ суету́, о́тче, и многопло́дный кла́съ благочестія собра́лъ еси́.

Умерщвле́ніе изволя́я носи́ти Христо́во во пло́ти твое́й всегда́, жи́ва Сего́ въ тебѣ́ имѣ́лъ еси́, по Па́влу, Иже тя́ въ зе́млю живы́хъ всели́.

Гла́сы твои́хъ ра́бъ пріе́мля, пребога́те, изба́ви на́съ отъ вся́кихъ болѣ́зней, и обстоя́ній, и осужде́нія бу́дущаго моли́твами твои́ми.

Изцѣле́ній рѣка́ сы́й, ди́вне, мои́хъ губи́тельныхъ страсте́й тече́ніе изсуши́ твои́ми моли́твами и сле́зными тече́ніи ду́шу мою́ очи́сти.

Богоро́диченъ: Ма́тернее привѣ́тствіе съ дѣ́вствомъ на Тебѣ́ сочета́ся, Чи́стая, Зижди́теля бо родила́ еси́ па́че разумѣ́нія. Тѣ́мже, Матередѣ́ву Тя́ разумѣ́юще, сла́вимъ. 

Пѣ́снь 6.
Ирмо́съ: Проро́ка Іо́ну подража́я, вопію́: живо́тъ мо́й, Бла́же, свободи́ изъ тли́, и спаси́ мя, Спа́се мíра, зову́ща: сла́ва Тебѣ́.

Пра́зднуимъ, вѣ́рніи, пра́здникъ духо́вный Ма́тере Бо́жія, воспѣва́юще благоче́стно: е́сть бо святѣ́йша небе́сныхъ умо́въ.

Пѣ́сньми духо́вными восхва́лимъ, вѣ́рніи, Ма́терь Свѣ́та, я́ко дне́сь на́мъ яви́ся, предходя́щи въ хра́мъ Бо́жій.

Тро́иченъ: Отче и Сы́не и Ду́ше пра́вый, Тріѵпоста́сная Еди́нице и Нераздѣли́мая Тро́ице, поми́луй покланя́ющіяся Боже́ственнѣй держа́вѣ Твое́й.

Во чре́вѣ Твое́мъ вмѣще́нъ бы́въ Невмѣсти́мый всѣ́ми, Богома́ти, бы́въ, изъ Тебе́ произы́де, Пречи́стая, сугу́бъ естество́мъ Бо́гъ и Человѣ́къ.

Инъ.
Ирмо́съ: Очи́сти мя́, Спа́се, мно́га бо беззако́нія моя́, и изъ глубины́ зо́лъ возведи́, молю́ся, къ Тебѣ́ бо возопи́хъ, и услы́ши мя́, Бо́же спасе́нія моего́.

Тучено́сенъ о́блакъ яви́лся еси́ всѣ́мъ Церква́мъ, Кли́менте свя́те. И ны́нѣ моли́ся Влады́цѣ ро́су духо́вную излія́ти на на́съ, пѣвцы́ твоя́.

Свѣ́тится Це́рковь Охридская, труды́ твоя́ почита́ющи, въ ню́же прише́дъ, сохрани́ отъ бѣ́дъ честву́ющихъ честну́ю па́мять твою́.

Яко гро́мъ, гремя́ громогла́снымъ язы́комъ небе́сное уче́ніе, и я́ко кимва́лъ, звяца́я златоза́рными устна́ми, всю́ зе́млю огласи́лъ еси́, блаже́нне Кли́менте, богогла́се.

Богоро́диченъ: Не преста́й о на́съ моля́щися, Богоро́дице Дѣ́во, я́ко вѣ́рнымъ Ты́ еси́ утвержде́ніе и крѣ́пость боже́ственная.

Инъ.
Ирмо́съ: Пожру́ Ти со гла́сомъ хвале́нія, Го́споди, Це́рковь вопіе́тъ Ти́, отъ бѣсо́вскія кро́ве очи́щшися, ра́ди ми́лости отъ ре́бръ Твои́хъ исте́кшею кро́вію.

Восте́клъ еси́, я́коже звѣзда́, осіява́я концы́ бо́лгарскія и къ свѣ́ту богопозна́нія возставля́я стра́стнѣ во тмѣ́ невѣ́денія спя́щія.

Нама́сти еле́емъ твои́хъ заступле́ній главы́ окружа́ющихъ честну́ю ра́ку моще́й твои́хъ и почита́ющихъ честна́я твоя́ исправле́нія.

Погуби́лъ еси́ ерети́ческое злоче́стіе, на Ду́ха въ высоту́ взе́млющее хуле́ніе, держа́ву же благочести́выхъ догма́тъ укрѣпи́лъ еси́.

Покажи́ мя превы́шша злодѣ́йства злосе́рдныхъ, и́маши бо дерзнове́ніе къ Влады́цѣ, святи́телю вели́кій, и бу́ди ми́ крѣпча́йшее прибѣ́жище.

Богоро́диченъ: Ми́лостива содѣ́лай Сы́на Твоего́, Богома́ти, благоче́стно Тя́, Богоро́дицу, исповѣ́дающимъ и пода́ждь на́мъ ми́лости Твоя́ пребога́тыя. 

Конда́къ, гла́съ 4. Подо́бенъ: Вознесы́йся.
Пречи́стый хра́мъ Спа́совъ,* многоцѣ́нный черто́гъ и Дѣ́ва,* свяще́нное сокро́вище сла́вы Бо́жія, дне́сь вво́дится* въ до́мъ Госпо́день,* благода́ть совводя́щи,*Яже въ Ду́сѣ Боже́ственномъ,* Юже воспѣва́ютъ а́нгели Бо́жіи:* Сія́ е́сть селе́ніе небе́сное.

Икосъ:
Неизрече́нныхъ Бо́жіихъ и Боже́ственныхъ та́инъ зря́ въ Дѣ́вѣ благода́ть явля́емую и исполня́емую я́вственно, ра́дуюся и о́бразъ разумѣ́ти недоумѣ́юся, стра́нный и неизрече́нный: ка́ко избра́нная, Чи́стая, еди́на яви́ся па́че всея́ тва́ри ви́димыя и разумѣва́емыя? Тѣ́мже восхвали́ти хотя́ Сію́, ужаса́юся зѣло́ умо́мъ же и сло́вомъ, оба́че дерза́я, проповѣ́даю и велича́ю: Сія́ е́сть селе́ніе небе́сное. 

Пѣ́снь 7.
Ирмо́съ: Пе́щь, Спа́се, ороша́шеся, о́троцы же, лику́юще, поя́ху: отце́въ Бо́же, благослове́нъ еси́.

Ликовству́имъ, празднолю́бцы, дне́сь, воспои́мъ Чи́стую Влады́чицу, Іоаки́ма и Анну досто́йно чту́ще.

Проро́чествуй, Дави́де, глаго́ля Ду́хомъ: приведу́тся дѣ́вы вслѣ́дъ Тебе́, приведу́тся Тебѣ́ во хра́мъ Цари́цы Ма́тере.

Тро́иченъ: Просла́вимъ Тро́ицу Нераздѣ́льную, воспои́мъ Еди́но Божество́ со Отце́мъ Сло́во и Ду́ха Всесвята́го.

Моли́, Его́же родила́ еси́, Го́спода, я́ко благоутро́бна естество́мъ су́ща, Богороди́тельнице, спаси́ ду́ши воспѣва́ющихъ Тя́.

Инъ.
Ирмо́съ: Отъ Іуде́и доше́дше, о́троцы, въ Вавило́нѣ иногда́, вѣ́рою Тро́ическою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще: отце́въ Бо́же, благослове́нъ еси́.

Гро́бъ тво́й честны́й со стра́хомъ обстоя́ще, святи́телю, умиле́ннымъ гла́сомъ вопіе́мъ ти́, грѣхо́въ избавле́ніе прося́ще.

Не отврати́ лица́ твоего́, блаже́нне Кли́менте, но моли́ся къ Изба́вителю Христу́ Бо́гу, да ми́лости Своея́ сподо́битъ ны́.

Простри́ на моли́тву пречестнѣ́и ру́цѣ твои́, Кли́менте свя́те, и защити́ отъ всѣ́хъ зо́лъ, укрѣпля́я и освяща́я на́съ.

Богоро́диченъ: Безсѣ́менно вмѣсти́вши Творца́ во чре́вѣ Свое́мъ и неизрече́нно роди́вши, Того́ умоли́ я́ко Ма́ти спасти́ ду́ши на́ша.

Инъ.
Ирмо́съ: Спасы́й во огни́ авраа́мскія Твоя́ о́троки и халде́и уби́въ, я́же Пра́вда пра́ведно уловля́ше, препѣ́тый Го́споди, Бо́же оте́цъ на́шихъ, благослове́нъ еси́.

Отъ вѣ́ждей твои́хъ дрема́ніе отря́слъ еси́, бо́дрствуя въ моли́твахъ, и неусы́пною стра́жею дале́че отъ па́ствы твоея́ губи́тели отгна́лъ еси́, вопія́: Бо́же оте́цъ на́шихъ, благослове́нъ еси́.

Апо́столовъ ли́къ украша́еши я́ко свѣ́тлый богоглаго́льникъ, страстоте́рпцевъ мно́жество восполня́еши я́ко безъ кро́ве му́ченикъ, свяще́нниковъ собра́ніе составля́еши я́ко знамено́сный святи́тель, вопія́: Бо́же оте́цъ на́шихъ, благослове́нъ еси́.

Не скры́ся отъ тебе́ и дѣтовожде́ніе младе́нцевъ, но и сія́ о́бразомъ письме́нъ соверша́лъ еси́, къ благоче́стію вопію́щія: Бо́же оте́цъ на́шихъ, благослове́нъ еси́.

Лю́тыми страстьми́ неи́стовствующую ду́шу мою́, треблаже́нне, благи́ми дѣя́ньми лозу́ покажи́, до́брыя розги́ иму́щую и плоды́ нося́щую, вопію́щи: Бо́же оте́цъ на́шихъ, благослове́нъ еси́.

Богоро́диченъ: Совѣ́та вели́каго Ангела роди́ Отрокови́ца, Его́же я́ко а́нгеловъ Творца́ и человѣ́ковъ Спаси́теля сла́вимъ, глаго́люще: Бо́же оте́цъ на́шихъ, благослове́нъ еси́. 

Пѣ́снь 8.
Ирмо́съ: Его́же ужаса́ются а́нгели и вся́ во́инства, я́ко Творца́ и Го́спода, по́йте, свяще́нницы, просла́вите, о́троцы, благослови́те, лю́діе, и превозноси́те во вся́ вѣ́ки.

Весели́тся дне́сь свѣ́тло Іоаки́мъ, и Анна непоро́чная Го́споду Бо́гу прино́ситъ же́ртву, да́нную е́й отъ обѣща́нія Святу́ю Дще́рь.

Хва́лятся святíи Дави́дъ и Іессе́й, и Іу́да чти́тся, изъ ко́рене бо и́хъ израсте́ пло́дъ — Дѣ́ва Чи́стая, изъ Нея́же роди́ся Бо́гъ Превѣ́чный.

Тро́иченъ: Да пое́тся Трисвяты́й — Оте́цъ, и Сы́нъ, и Ду́хъ Святы́й, нераздѣ́льная Еди́ница, еди́но Божество́, держа́щее дла́нію всю́ тва́рь во вся́ вѣ́ки.

Безнача́льное начина́ется Сло́во пло́тію, роди́вся, я́ко благоволи́, Бо́гъ же и Человѣ́къ изъ Отрокови́цы Дѣ́вы, возсозида́я ны́, пре́жде па́дшія, ра́ди кра́йняго благоутро́бія.

Инъ.
Ирмо́съ: Седмери́цею пе́щь халде́йскій мучи́тель богочести́вымъ неи́стовно разжже́, си́лою же лу́чшею спасе́ны сія́ ви́дѣвъ, Творцу́ и Изба́вителю вопія́ше: о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте, лю́діе, превозноси́те во вся́ вѣ́ки.

Со безпло́тными си́лами водворя́яся и Христу́ Бо́гу съ ни́ми предстоя́, помоли́ся о творя́щихъ честну́ю па́мять твою́, пою́щихъ: о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте, лю́діе, превозноси́те во вся́ вѣ́ки.

При́зри на птенцы́, и́хже воспита́лъ еси́ подъ кро́вомъ твои́мъ, и наслади́лъ еси́ слове́съ твои́хъ медото́чныхъ, и, просте́ръ ру́цѣ, благослови́ ученики́ твоя́, пою́щія: о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте, лю́діе, превозноси́те во вся́ вѣ́ки.

Вку́пѣ съ блаже́ннымъ Кири́лломъ и свѣтоза́рнымъ Меѳо́діемъ процвѣ́лъ еси́, я́коже на горѣ́. Вку́пѣ и моли́теся при́сно о ста́дѣ ва́шемъ, воспѣва́ющемъ: о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте, лю́діе, превозноси́те во вся́ вѣ́ки.

Богоро́диченъ: Ма́ти Бо́жія, Спа́са пло́тію ро́ждшая, соу́зъ на́съ страсте́й разрѣши́ и моли́ся спасти́ся на́мъ, пою́щимъ: о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте, лю́діе, превозноси́те во вся́ вѣ́ки.

Инъ.
Ирмо́съ: Ру́цѣ распросте́ръ, Даніи́лъ, льво́въ зія́нія въ ро́вѣ затче́; о́гненную же си́лу угаси́ша, добродѣ́телію препоя́савшеся, благоче́стія рачи́тели, о́троцы, взыва́юще: благослови́те, вся́ дѣла́ Госпо́дня, Го́спода.

Пригвозди́въ себе́ къ па́че ума́ благи́мъ и презрѣ́въ ви́димая, вы́шше си́лъ твою́ жи́знь соблю́лъ еси́ и яви́лся еси́ честны́й сосу́дъ Ду́ха, воспѣва́я: благослови́те, вся́ дѣла́ Госпо́дня, Го́спода.

Воды́ живы́я вожделѣ́въ, я́ко еле́нь жа́ждущій, и напи́вся, исто́чникъ неистощи́мый бы́лъ еси́ догма́товъ боже́ственныхъ и чуде́съ ужа́сныхъ вопію́щимъ: благослови́те, вся́ дѣла́ Госпо́дня, Го́спода.

Приста́нище бу́ди мнѣ́, вла́ющемуся въ пучи́нѣ жите́йстѣй, и утиши́ искуше́ній свирѣ́пыя во́лны призыва́ющему тя́, предста́теля, и воспѣва́ющему: благослови́те, вся́ дѣла́ Госпо́дня, Го́спода.

Богоро́диченъ: Заре́ю те́плыхъ Твои́хъ моле́ній просвѣти́ потемне́нную страстьми́ мою́ ду́шу, Благода́тная, и свѣ́томъ покая́нія сы́на мя́ покажи́ Свѣ́та Умнаго, вопію́ща: благослови́те, вся́ дѣла́ Госпо́дня, Го́спода. 

Пѣ́снь 9.
Ирмо́съ: Свѣтоно́сный о́блакъ, въ о́ньже всѣ́хъ Влады́ка, я́ко до́ждь съ небесе́ на руно́, сни́де и воплоти́ся на́съ ра́ди, бы́въ Человѣ́къ, Безнача́льный, велича́емъ вси́ я́ко Ма́терь Бо́га на́шего Чи́стую.

Изъ пра́ведныхъ произы́де Іоаки́ма и Анны обѣща́нія пло́дъ — Богоотрокови́ца Марíя и, я́ко кади́ло прія́тно, пло́тію младе́нствующи, приво́дится во святи́лище свято́е я́ко Свята́я во святы́хъ обита́ти.

Младе́нствующую естество́мъ и па́че естества́ я́вльшуюся Ма́терь Бо́жію восхва́лимъ пѣ́сньми: въ хра́мъ бо зако́нный Го́споду дне́сь приво́дится въ воню́ благово́нія, пра́ведныхъ я́ко пло́дъ духо́вный.

Тро́иченъ: Тріѵпоста́сное естество́, и Нераздѣ́льную сла́ву, и въ Божествѣ́ Еди́номъ пое́мую непреста́нно на небеси́ и на земли́ Тро́ицу неразлу́чную просла́вимъ, съ Сы́номъ Отцу́ и Ду́ху покланя́ющеся благоче́стно.

[Подъ Твое́ благоутро́біе прибѣга́ющія вѣ́рно и покланя́ющіяся благоче́стно Сы́ну Твоему́, Дѣ́во Богороди́тельнице, я́ко Бо́гу и Го́споду мíра, моли́ся отъ тли́ и бѣ́дъ изба́вити и вся́ческихъ искуше́ній.]

Инъ.
Ирмо́съ: Ужасе́ся о се́мъ не́бо, и земли́ удиви́шася концы́, я́ко Бо́гъ яви́ся человѣ́комъ пло́тски, и чре́во Твое́ бы́сть простра́ннѣйшее небе́съ. Тѣ́мъ Тя́, Богоро́дицу, а́нгеловъ и человѣ́къ чинонача́лія велича́ютъ.

Не помяни́ безчи́сленныхъ мои́хъ грѣхо́въ, блаже́нне святи́телю, но, просте́ръ свы́ше пречи́стѣи ру́цѣ твои́, возведи́ мя, во грѣсѣ́хъ лежа́щаго поги́бельныхъ.

Тя́ молю́, Кли́менте святи́телю, и ру́цѣ къ тебѣ́ простира́ю, и сле́зы испуща́ю, и колѣ́нѣ преклоня́ю, прося́ отпуще́нія безчи́сленныхъ мои́хъ прегрѣше́ній моли́твами твои́ми.

Испроси́, блаже́нне, съ небесе́ побѣ́ду на проти́вныя враги́ благочести́вымъ лю́демъ, христолюби́вое же во́инство и правосла́вный наро́дъ изба́ви отъ вся́кихъ зо́лъ, я́ко да досто́йно тя́ ублажа́емъ.

Богоро́диченъ: Ангеловъ Творца́ безсѣ́менно заче́нши и ро́ждши пло́тію Спа́са на́шего, Того́ прилѣ́жно моли́, Богоро́дице, да́ти на́мъ грѣхо́въ отпуще́ніе, я́ко да досто́йно Тя́ велича́емъ.

Инъ.
Ирмо́съ: Ка́мень нерукосѣ́чный отъ несѣко́мыя горы́, Тебе́, Дѣ́во, краеуго́льный отсѣче́ся — Христо́съ, совокупи́вый разстоя́щаяся естества́. Тѣ́мъ, веселя́щеся, Тя́, Богоро́дице, велича́емъ.

Глаго́лы живота́ вѣ́чнаго вложи́въ освяще́нному твоему́ ста́ду, треблаже́нне, и соверши́въ е́ догма́тами благоче́стія, восте́клъ еси́ въ небе́сная селе́нія.

Да лу́чшія сла́вы въ вы́шнихъ сподо́бишися, житіе́ на земли́ показа́лъ еси́ вся́каго рабостра́стія свобо́дное. Тѣ́мже и наслѣ́діе имѣ́лъ еси́ свобо́дныя митропо́ліи.

Горѣ́ тя́ Це́рковь перворо́дныхъ весели́тъ, треблаже́нне, до́лѣ же тя́ прославля́етъ чуде́съ благода́ть, ю́же ти́ Бо́гъ дарова́, прославля́емый всегда́ во святы́хъ Свои́хъ.

Тя́, Христо́ва іера́рха, свѣти́льника церко́внаго почита́юще, Кли́менте богоно́се, гла́сы пѣ́сненными мо́лимъ: не пре́зри, преподо́бне, ра́бъ твои́хъ моли́твы.

Богоро́диченъ: Усты́, душе́ю и се́рдцемъ Тя́, Богоро́дицу, исповѣ́дающихъ, Дѣ́во, отъ бѣ́дъ изба́ви и вся́кія ско́рби, я́ко иму́щи дерзнове́ніе ко изъ Тебе́ ро́ждшемуся Го́споду. 

Свѣти́ленъ, гла́съ 3. Подо́бенъ: Не́бо звѣзда́ми.
Якоже со́лнце, просвѣти́вый* Це́рковь твою́, му́дре,* чудеса́ источа́еши* во всю́ вселе́нную,* Кли́менте свяще́нне,* архіере́йская сла́во. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ, пра́здника, гла́съ 2. Подо́бенъ: Жены́, услы́шите.
Юже дре́вле предвозвѣсти́* проро́ческое сосло́віе:* ста́мну, и же́злъ, и скрижа́ль,*и несѣко́мую го́ру —* Марíю Богоотрокови́цу* вѣ́рно да восхва́лимъ,* дне́сь бо вво́дится во свята́я святы́хъ* воспита́тися Го́сподеви.

На хвали́техъ стихи́ры пра́здника, гла́съ 1. Подо́бенъ: Небе́сныхъ чино́въ.
Свѣщено́сицы дѣ́вы,* Приснодѣ́ву свѣ́тло провожда́юще,* проро́чествуютъ и́стинно* Ду́хомъ бу́дущее:* хра́мъ бо Бо́жій Богоро́дица су́щи,* въ хра́мъ со сла́вою дѣ́вственною,* младе́нствующи, вво́дится.

Обѣща́нія свята́го* и пло́дъ благосла́вный* Богоро́дица вои́стинну яви́ся мíру,*я́ко всѣ́хъ превы́шшая:* Яже благоче́стно приводи́ма въ хра́мъ Бо́жій,* моли́тву ро́ждшихъ исполня́етъ,* соблюда́ема Боже́ственнымъ Ду́хомъ.

Небе́снымъ воспита́на, Дѣ́во, хлѣ́бомъ* вѣ́рно въ хра́мѣ Госпо́дни,* родила́ еси́ мíру* жи́зни Хлѣ́бъ, Сло́во,* Ему́же, я́ко хра́мъ избра́нный и всенепоро́чный,*предобручи́лася еси́ Ду́хомъ та́инственно,* обруче́на Бо́гу и Отцу́.

Ины стихи́ры, [свята́го Кли́мента], гла́съ 8. Подо́бенъ: О, пресла́внаго чудесе́!
Кли́менте богому́дре, о́тче на́шъ,* воздержа́ніемъ плотски́хъ страсте́й* и спротяже́ннымъ жи́зни твое́й по́стничествомъ* у́мъ впери́лъ еси́ къ раче́нію высо́кому* Боже́ственнаго незаходи́маго Свѣ́та* и превожделѣ́ннаго небе́снаго блаже́нства,* и́хже сла́дости въ прича́стіи всегда́ бы́лъ еси́,* предстоя́ ду́хомъ престо́лу Всецаря́ Христа́,* Его́же моли́, да спасе́тъ ду́ши на́ша я́ко Милосе́рдъ.

Кли́менте, богому́дре, о́тче на́шъ,* святи́тельства оде́жду отъ Бо́га пріи́мъ,*па́стырь до́брый гра́да Охридскаго бы́лъ еси́* и лю́ди Госпо́дни до́брѣ упа́слъ еси́,*Болга́рію всю́ къ благоче́стію приве́дъ* боже́ственными словесы́ и поуче́ніи* и чуде́съ пресла́вныхъ показа́ньми.* Тѣ́мже тя́ почита́емъ, Христа́ сла́вяще,* Его́же моли́, да спасе́тъ ду́ши на́ша я́ко Милосе́рдъ.

Кли́менте, богому́дре, о́тче на́шъ,* со́лнца свѣтоза́рнѣе отъ за́падъ возсія́лъ еси́,*лучи́ слове́съ твои́хъ испуска́я* и концы́ вселе́нныя просвѣща́я.* Основа́ніе непоколеби́мое Це́ркве яви́вся* и сто́лпъ незы́блемь благоче́стія,* ересе́й тму́ въ бѣ́гство обрати́лъ еси́* и Христа́ правосла́вно просла́вилъ еси́,* Его́же моли́, да спасе́тъ ду́ши на́ша я́ко Милосе́рдъ.

Сла́ва, гла́съ 8:
Святи́теля Христо́ва Кли́мента вси́ восхва́лимъ, похвалу́ слове́нскую и правосла́вныхъ утвержде́ніе, бо́лгаровъ сла́ву и вселе́нныя неусы́пнаго предста́теля, непреста́нно къ нему́ глаго́люще: ра́дуйся, Кли́менте, отце́въ свяще́ннѣйше; ра́дуйся, чуде́съ исто́чниче и изцѣле́ній некра́домое сокро́вище; ра́дуйся, архіере́евъ сла́во и мона́шествующихъ похвало́. И ны́нѣ свѣ́тло соверша́ющимъ честну́ю твою́ па́мять проси́ согрѣше́ній проще́нія и спасе́нія ду́шъ на́шихъ.

И ны́нѣ, пра́здника, гла́съ 2:
Дне́сь въ хра́мъ приво́дится Всенепоро́чная Дѣ́ва, во оби́телище Всецаря́ Бо́га и всея́ жи́зни на́шея Пита́теля. Дне́сь Чистѣ́йшая святы́ня, я́ко трилѣ́тствующая Юница, во свята́я святы́хъ вво́дится. То́й возопіи́мъ, я́коже а́нгелъ: ра́дуйся, Еди́на въ жена́хъ благослове́нная.

Славосло́віе вели́кое. [Ектеніи́и отпу́стъ.


НА ЛИТУРГІИ,
Блаже́нна отъ кано́на Богоро́дицы, пѣ́снь 3-я, и свята́го, пѣ́снь 3-я. Проки́менъ, гла́съ 1: Уста́ моя́ возглаго́лютъ прему́дрость,* и поуче́ніе се́рдца моего́ ра́зумъ. Сти́хъ: Услы́шите сія́, вси́ язы́цы, внуши́те, вси́, живу́щіи по вселе́ннѣй. Апо́столъ ко Евре́емъ, зача́ло 318: Тако́въ подоба́ше на́мъ архіере́й… ю́же водрузи́ Госпо́дь, а не человѣ́къ. Аллилу́ія, гла́съ 2: Уста́ пра́веднаго поуча́тся прему́дрости, и язы́къ его́ возглаго́летъ су́дъ. [Сти́хъ: Зако́нъ Бо́га его́ въ се́рдцѣ его́, и не за́пнутся стопы́ eго́.] Ева́нгеліе отъ Луки́, зача́ло 54: Вни́де Іису́съ въ нѣ́кую ве́сь… и творя́ще е́. Прича́стенъ: Ча́шу спасе́нія… или́: Въ па́мять вѣ́чную бу́детъ пра́ведникъ…

Коне́цъ и Бо́гу сла́ва.


006007008Св. Матей Изповедник*

тропаръ гласъ А:
Непоколе́блемое Зижди́теля утвержде́нiе, правосла́вныя ве́ри насажде́нiе, яви́лся еси́ я́ко апо́столовъ честне́йшiй Богоявле́нне о́тче на́шъ Матөе́е, Вели́каго Архиере́я продолжа́я и мно́жество мона́ховъ просвеща́я, того́ ра́ди чу́дной па́мяти просия́лъ еси́ я́ко исто́чникъ благода́ти, моли́ Христа́ Бо́га о на́с чту́щихъ съ любо́вiю блаже́ную па́мятъ твою́.

кондакъ, гласъ А:
Светосия́нными заря́ми, тро́ическаго све́та вселе́нную озаря́я и́стинной правосла́вной ве́ры и испове́данiя, безкро́внiй му́ченикъ церко́внаго киво́та и изря́днейшiй пропове́дникъ покая́нiя былъ еси́ Матөе́е, Аөине́йская похвала́ и стена́ про́тивъ вражiихъ наве́товъ, того́ моли́твами Христе́ Бо́же спаси́ ду́ши на́ша.

Кре́стъ — храни́тель всея́ вселе́нныя, Кре́стъ — красота́ Це́ркве, Кре́стъ — царе́й держа́ва, Кре́стъ — вѣ́рныхъ утвержде́ніе, Кре́стъ — а́нгеловъ сла́ва и де́моновъ я́зва.